Focum
Focum
het antwoord op uw vraag
focum-02n-1280x615
focum-03n-1280x615

“Focum weet hoe belangrijk klantinformatie is voor mijn bedrijf”

"Door Focum is de klantacceptatie binnen mijn bedrijf geoptimaliseerd"

"Ondersteuning in de gehele order to cash cyclus"

"Minder onbetaalde facturen, dankzij Focum"

"Maximaal rendement uit uw klantrelatie"

Disclaimer

Handelsmerken

De op deze internetpagina genoemde handelsmerken zijn eigendom van Focum.

Copyright

Het copyright op de inhoud van deze website berust bij Focum. Het is verboden om de inhoud van deze website in zijn geheel of gedeeleelijk te gebruiken, te kopiëren of over te nemen in enig ander werk, behalve voor:

  • het afdrukken of downloaden van delen van de inhoud van deze website voor niet-commercieel, informatief en persoonlijk gebruik; en
  • het kopiëren van de inhoud van deze website om geïnteresseerde derde partijen persoonlijk te informeren op voorwaarde dat u Focum noemt als de bron van de inhoud en dat u deze derden ervan op de hoogte stelt dat deze voorwaarden ook voor hen gelden en dat ook zij verplicht zijn de voorwaarden na te leven.

Alle rechten voorbehouden.

Disclaimer / Aansprakelijkheidsbeperkingen

  • Focum kan en wil de juistheid en de volledigheid van de informatie, de inhoud en de afbeeldingen op deze website niet garanderen. Focum tracht u met deze website slechts “vrijblijvend” te informeren over zijn producten en diensten. Voor zover wettelijk toegestaan stelt Focum zich uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie, inhoud en afbeeldingen op de website voor zover de website hiermee expliciet of impliciet verwachtingen zou scheppen over commercieel gebruik of andere toepassingen en over bepaalde productkenmerken of gebruikseigenschappen, ongeacht de rechtsgrond en ongeacht of Focum, diens werknemers of vertegenwoordigers hierbij in gebreke zijn gebleven.
  • Focum is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor enige specifieke schade, indirecte schade, gevolgschade of schade vanwege uitval, gegevensverlies of winstderving, voortkomende of verband houdende met het gebruik of de juistheid van de informatie, inhoud of afbeeldingen op deze website, ongeacht of deze schade is ontstaan onder uitvoering van een overeenkomst, door nalatigheid of door een onrechtmatige daad.

Privacy statement

Uw privacy en Focum

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 15 juli 2014. Focum Groep B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals
medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Focum Solutions B.V., Focum Commerce B.V. en Focum Finance B.V., zijn een onderdeel van Focum Groep B.V., voortaan aangeduid met Focum. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Wie is de verantwoordelijke en wie is de bewerker van uw persoonsgegevens?
1. Focum is in relatie tot haar klanten, met betrekking tot persoonsgegevens die Focum van haar klanten in het kader van een te leveren dienst ontvangt, bewerker van persoonsgegevens. Focum verwerkt de persoonsgegevens voor haar klanten, de verantwoordelijke, overeenkomstig diens instructies en diens verantwoordelijkheid.
2. Focum is in relatie tot haar (openbare en private) informatiebronnen, met betrekking tot persoonsgegevens die Focum van haar bronnen ontvangt, bewerker van persoonsgegevens. Focum verwerkt de persoonsgegevens van haar informatiebronnen, de verantwoordelijke(n), overeenkomstig diens instructies en diens verantwoordelijkheid.
3. Focum is met betrekking tot haar databank, het kredietinformatiebureau en de automatische toetsingen op basis van de gedragscode van de NVH verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Focum laat als verantwoordelijke sommige verwerkingen van persoonsgegevens verrichten door derden, zogenaamde bewerkers. Met deze bewerkers heeft Focum bewerkersovereenkomsten gesloten waarin onder andere de instructies met betrekking tot de verwerking en de door bewerkers te nemen beveiligingsmaatregelen met betrekking tot persoonsgegevens zijn opgenomen.

Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden, zoals bijvoorbeeld:
• de Wet bescherming persoonsgegevens
• de Gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureau’s (NVH)


Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor:
• Het ondersteunen van organisaties - die blootstaan aan kredietrisico’s -, met kredietwaardigheids-toetsingen en risicobeheer, ten behoeve beslissingen omtrent het al dan niet of onder bepaalde voorwaarden aangaan, dan wel continueren, dan wel beëindigen van handelstransacties inzake koop, (af)betaling en kredietverstrekking.
• Het voorkomen van overkreditering.
• Activiteiten gericht op het administreren, beheren en (laten) incasseren van vorderingen.
• Het vaststellen van inningsmogelijkheden en het traceren van personen.
• Het verder verwerken (bewaren en gebruiken) van de persoonsgegevens ten behoeve van het samenstellen van (mogelijk) toekomstige kredietmanagementrapportages, waaronder rapportages betreffende betalingsmogelijkheden, acceptatie, vorderings-, innings- en verhaalsinformatie, en (mogelijk) toekomstige vorderings- en inningshandelingen.
• Het leveren van een bijdrage aan preventie, detectie en repressie van financiële en identiteitsfraude en overige misdrijven.
• Het ondersteunen van organisaties bij het bepalen van voorwaarden bij het aangaan, continueren dan wel beëindigen van kredietverstrekkingen en arbeidsverhoudingen.
• Het maken van risicomodellen.
• Het ontwikkelen en leveren van informatie en diensten in het kader van klantsegmentatie ter voorkoming van overcreditering en hogere kosten.
• Het opkopen van vorderingen middels overdracht juridisch en/of economisch eigendom.
• Waarderen van portefeuilles voor onze klanten.
• Het verifiëren en aanvullen van NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) van natuurlijke personen teneinde klanten in staat te stellen contact tot stand te brengen om overkreditering en hogere kosten tegen te gaan.
• Het voldoen aan de wet.
• Het delen met andere maatschappijen binnen de Vesting Finance Groep, zoals Vesting Finance Incasso B.V.
• Het delen met zakelijke partners als dat nodig is, zoals (handels)informatiebureaus, payment service providers, incassobureaus en deurwaarders.

Focum verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen, die ook geregistreerd zijn bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of, indien van toepassing, bij haar functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Focum kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft Focum bewerkersovereenkomsten gesloten. Daarnaast kan Focum voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

Welke gegevens verwerken wij?
De persoonsgegevens die wij vragen zijn afhankelijk van het product of de dienst
Bij het verlenen van onze diensten hebben wij uw gegevens nodig. Denkt u hierbij aan uw naam, geboortedatum, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer, gegevens overeenkomst m.b.t. uw koop of krediet, actuele en historische (betaal)gegevens. En gegevens die nodig zijn om uw scoringswaarde c.q. risicoprofiel te kunnen inschatten, zoals (problematische) schuldsituaties, verhaalbaarheid, betalingsrisico en overkreditering. De hoeveelheid (persoons)gegevens kan dus per product of dienst verschillen.
Wij verzamelen, raadplegen en verwerken (persoon)gegevens van openbare bronnen en private bronnen
• Voor verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening gebruiken we ook openbare gegevens uit openbare bronnen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Kamer van Koophandel, Kadaster, Basis Administratie Gebouwen, Rechtbank, Staatscourant en dergelijke.
• Daarnaast gebruiken wij gegevens van private bronnen, zoals incassobureaus (bijvoorbeeld onze zusterorganisatie Vesting Finance) en andere (handels)informatiebureaus, welke hun informatie beschikbaar stellen om kredietrisico’s van klanten te beperken en overkreditering en hogere kosten tegen te gaan.

Wij leggen historische toetsingen vast
De historische toetsingen van klanten worden vastgelegd voor:
• het ondersteunen van organisaties - die blootstaan aan kredietrisico’s -, met kredietwaardigheids-toetsingen en risicobeheer, ten behoeve beslissingen omtrent het al dan niet of onder bepaalde voorwaarden aangaan, dan wel continueren, dan wel beëindigen van handelstransacties inzake koop, (af)betaling en kredietverstrekking,
• het leveren van een bijdrage aan preventie, detectie en repressie van financiële en identiteitsfraude en overige misdrijven het vaststellen van inningsmogelijkheden en het traceren van personen,
• het voorkomen van overkreditering,
• activiteiten gericht op het administreren, beheren en (laten) incasseren van vorderingen,
• het vaststellen van inningsmogelijkheden en het traceren van personen,
• het voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens
Focum verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke gegevens en onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag.

Wij gebruiken cookies op onze websites
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Er zijn verschillende soorten cookies. Functionele cookies die zorgen voor een goede werking van onze website plaatsen we altijd. Voor andere cookies (zoals tracking cookies) informeren we u eerst hoe u deze uit kunt zetten. Surft u verder op onze website dan worden deze cookies geplaatst. De gegevens die wij verkrijgen via deze cookies gebruiken wij om u aanbiedingen en advertenties te sturen of te laten zien die bij u passen. U leest er meer over in ons cookiebeleid [link naar cookiebeleid invullen].

Wilt u precies weten welke gegevens wij verwerken?
Focum heeft de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van kredietwaardigheidstoetsingen aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik op ‘Melden’, ‘Meldingenregister’, en vul bij ‘Zoeken naar verwerkingen’ de naam ‘Focum” of onder de nummers 1499421, 1499431, 1502716 of 1519735. Daar leest u welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden.

Wat zijn uw rechten?
Wilt u uw persoonsgegevens inzien of wijzigen?
U heeft het recht zich tot Focum te wenden met het verzoek u mede te delen of u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Focum is wettelijk verplicht u binnen dertig dagen uw gegevens te verstrekken. Wij doen echter ons uiterste best u de gegevens binnen vijf werkdagen te verstrekken.

Dit recht op inzage kunt u doen op https://www.focum.nl/consumenten/gegevens-opvragen.

Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming
Indien u inzage heeft gedaan en Focum heeft persoonsgegevens van u verwerkt, kunt u verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinde van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift zijn verwerkt. Het verzoek dient de aan te brengen wijzigingen te bevatten.

Veiligheid van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
Bescherming van uw privacy is belangrijk. Voor u én voor ons. Focum gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele bewerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Verder hebben wij maatregelen genomen waarmee u onze website veilig kunt bezoeken en gebruiken. Met die maatregelen voorkomen we misbruik van gegevens.

Externe links
Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacy verklaringen op deze websites.

Heeft u nog vragen?
Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord of wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, dan kunt u op onze website kijken voor aanvullende informatie, danwel ons dit laten weten door contact op te nemen met onze afdeling communicatie. Stuur daarvoor een e-mail naar: info@focum.nl onder vermelding van ‘Privacy’. Daarmee kan Focum voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan.

Wij kunnen het Privacy Statement aanpassen
Focum behoudt zich te allen tijde en met en zonder kennisgeving het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, bedrijfsactiviteiten, online diensten of als er iets verandert in de wet of rechtspraak. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 14 september 2017.

Algemeen

  • Let op: de informatie, inhoud en afbeeldingen op deze website kunnen onvolledig, achterhaald of onjuist zijn. Het is daarom van groot belang dat u eerst contact opneemt met Focum om informatie te controleren voordat u op basis van die informatie actie onderneemt. Wij behouden ons het recht voor om de informatie, inhoud en afbeeldingen op deze website zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.
  • De informatie op deze website is vrijblijvend en mag niet als offerte worden beschouwd. Op alle geleverde oplossingen en diensten van Focum zijn de algemene voorwaarden van Focum van toepassing.

Laatste nieuws

AchterafBetalen van Focum scoort op Webwinkel Vakdagen 2018

31 januari 2018   |   Focum

In twee dagen tijd zijn er 600 flyers verspreid, 150 hot leads verzameld en is er met honderden bezoekers gesproken.

lees verder

Focum publiceert Q&A over de General Data Protection Regulation (GDPR)

29 januari 2018   |   Focum

De General Data Protection Regulation (GDPR) zal impact hebben op alle organisaties en alle processen daarin. Van marketing en sales tot aan klantenservice, finance en administratie. Ook zal de GDPR invloed hebben op onze dienstverlening.

 

lees verder

aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Aanmelden